Total Exercise / CrossFit TX – Algemene voorwaarden december 2022

Art. 1 Definities

1.1 Onder opdrachtnemer Total Exercise wordt in deze voorwaarden verstaan: Total Exercise B.V. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon/de rechtspersoon die in verband met het leveren van diensten door Total Exercise een samenwerkingsverband/overeenkomst is aangegaan met Total Exercise.

1.3 Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever en Total Exercise B.V. .

1.4 Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waarvoor de opdrachtgever met Total Exercise een samenwerkingsverband/overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de (groeps)trainingen volgens het gepubliceerde rooster, Personal Training, Open Gym en scholengemeenschappen. 

1.5 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Total Exercise en opdrachtgever tot het leveren van diensten en/of zaken door Total Exercise B.V. ten behoeve van opdrachtgever.

Art. 2 Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Total Exercise en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

2.2 Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op het internet en door vermelding door Total Exercise. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk.

2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Art. 3 Aansprakelijkheid

3.1 Total Exercise B.V. heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

3.2 Total Exercise B.V. is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden voortvloeiende uit het samenwerkingsverband/de overeenkomst. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Total Exercise B.V. .

3.3 Total Exercise B.V. is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Total Exercise niet verantwoordelijk gehouden kan worden).

3.4 Total Exercise B.V. heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan Total Exercise niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Art. 4 Uitvoering van de opdracht en huisregels

4.1 Total Exercise B.V. voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Total Exercise B.V. het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

4.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.

4.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

4.5 Opdrachtgever zal andere leden/opdrachtgevers niet hinderen tijdens het volgen van trainingen/lessen. Indien het gedrag van opdrachtgever als storend wordt ervaren door anderen of de coach zal de coach de opdrachtgever hierop aanspreken.

4.6 Indien opdrachtgever na waarschuwingen herhaaldelijk storend gedrag vertoont in de trainingen/lessen behoudt Total Exercise B.V. zich het recht om opdrachtgever voor een vooraf bekendgemaakte periode uit de trainingen te weren.

4.7 De opdrachtgever is verplicht om een handdoek mee te nemen. Dit is puur voor de hygiëne.

4.8 Het is verplicht om de gebruikte spullen schoon te maken met het desinfecterend- /schoonmaakmiddel dat klaar staat in de beide ruimtes.

4.9 Vanwege wisseling van de lesuren is het noodzakelijk dat iedereen zich aan de lestijden houdt. Dit geldt voor de lessen maar ook voor de Open Gym. Dat houdt in, dat men op tijd komt voor de aangegeven tijd van het lesuur en het pand verlaat voor het einde van het lesuur.

4.10 De sportlocatie mag betreden worden als men is ingeschreven via de app (SportBit) en 5 minuten voor aanvang van het lesuur.

4.11 Parkeren van voertuigen dient plaats te vinden in de parkeervakken voor de sportlocatie of langs de weg. Fietsen worden netjes gestald langs de parkeervakken zodat de omliggende buren hier geen hinder van hebben. De fietsen worden NIET tegen gebouwen gestald.

4.12 Tijdens Open Gym tijden houdt men rekening met elkaar, zoals:

  • Niet langs iemand lopen die een zware lift maakt. Dit kan iemand uit zijn/haar concentratie halen en kan gevaarlijk zijn.
  • Deel de ruimte en materiaal met de andere leden. 

4.13 Er worden alleen spullen meegenomen naar de leszalen die van toepassing zijn. Zoals handdoek en bidon. Sleutels en telefoons kunnen in een mandje die in de zaal aanwezig is verzameld worden. Tassen en/of kledingstukken blijven in de kleedkamers.

4.14 Sleutels van de kluisjes worden geleend en dus ook na de les teruggegeven aan Total Exercise B.V. Het teruggeven is door middel van de sleutel in het kastje terug te plaatsen. Het meenemen van een sleutel wordt gezien als diefstal.

4.15 De ruimte achter de balie is alleen toegankelijk voor personeel.

Art. 5 Abonnementsduur en verhindering

5.1 Total Exercise B.V. werkt, tenzij anders overeengekomen, met een inschrijfformulier en webapplicatie waarop opdrachtgever een rittenkaart en verschillende abonnementsvormen kan bestellen. Voor de eerste bestelling wordt door opdrachtgever het inschrijfformulier volledig ingevuld en per mail geretourneerd aan Total Exercise. De bestelling van nieuwe (opvolgende) rittenkaarten of aanschaf van andere abonnementsvormen wordt, tot anders wordt aangegeven, per mail doorgegeven door opdrachtgever aan Total Exercise. Total Exercise draagt zorg voor de administratieve verwerking.

5.2 Opdrachtgever kan vanaf 8 dagen tot een uur voor aanvang van een training inschrijven. Het aantal beschikbare plaatsen van een les zijn per les verschillend. Dit is te vinden in het SportBitmanager rooster. Voor alle trainingen geldt: vol is vol.

5.3 De opdrachtgever kan via SportBitmanager  in- of uitschrijven. (app “SportBit”).

5.4 Indien ingeschreven, dient de opdrachtgever zichzelf uit te schrijven voor de les, als deze verhinderd is voor de les.

5.6 Opdrachtgever kan kosteloos uitschrijven voor groepstrainingen tot 8 uur voor aanvang van een training. Bij uitschrijven binnen vier uur voor aanvang van een training vervalt de geboekte credit.

5.7 De credits die bij het abonnement zijn inbegrepen zijn per kalendermaand te gebruiken en dus niet mee te nemen naar de volgende maand.

5.8 Bij herhaaldelijk heel laat afmelden door opdrachtgever zonder duidelijke reden voor trainingen die als vol zijn aangemerkt, behoudt Total Exercise zich het recht op opdrachtgever om voorrang te verlenen aan het inschrijven voor een training van leden die door dit gedrag geen training hebben kunnen volgen.

5.9 Voor Personal Training geldt dat opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van de training kosteloos kan annuleren.

Art.6 Lidmaatschap

6.1 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

6.2 Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.

6.3 Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch met één maand verlengd.

6.4 Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand (ingaande per de eerste van de volgende maand). Opzeggingen dienen schriftelijk of per email te worden ingediend.

6.5 Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk of persoonlijk aan de receptie te geschieden of door het zelf te regelen via de app (SportBit). De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

6.6 Elke nieuwe klant heeft recht op een gratis proefles. Dit houdt dat degene nieuw is bij CrosFit TX en nog niet eerder een proef-les/drop-in heeft bijgewoond.

Art. 7 Tijdelijke bevriezing van het lidmaatschap

7.1 In geval van zwangerschap kan met schriftelijke toestemming van Total Exercise B.V. het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden bevroren en wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode (en daarmee de betaalverplichting). 

7.2 De tijdelijke bevriezing geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs.

7.2 Het tijdelijk bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht geschieden.

7.3 Bij zware blessures, langdurige ziekte, of een langdurig verblijf in het buitenland kan voor een periode van maximaal 2 volledige maanden het lidmaatschap worden opgeschort. Het opschorten van het lidmaatschap is 1 keer per kalenderjaar mogelijk. Total Exercise heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

Art. 8 Vakantieperiodes

8.1 Voor vakantieperiodes worden de schoolvakanties aangehouden van de regio waar Total Exercise zich in bevindt.

8.2 Tijdens vakantieperiodes kunnen de lesroosters worden aangepast.

8.3 Bij het aanpassen van het lesrooster wordt gekeken naar de dagen/lessen met de meeste inschrijvingen.

8.4 Het lesrooster kan worden aangepast vanwege de kans op een laag animo voor de lessen.

8.6 Tijdens de zomervakantie worden er maximaal 2 weken geen lessen gegeven, tenzij anders is aangeven.

8.7 De vakanties van de coaches van Total Exercise worden ruim van tevoren aangekondigd.

Art. 9 Tarieven

9.1 Total Exercise stelt zijn tarieven jaarlijks vast met bijbehorend aantal credits. Het volgen van een training staat gelijk aan het verbruiken van 1 credit.

9.2 De tarieven zijn inclusief BTW.

9.3 Bij de eerste inschrijving van de opdrachtgever wordt er geen inschrijfgeld gerekend.

9.4  Bij de tweede keer inschrijven van de opdrachtgever, binnen 6 maanden na uitschrijving, wordt er wel inschrijfgeld gerekend. Dit bedraagt €56.

9.5 Total Exercise mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij kostenstijging van Total Exercise buiten de inflatie om mag Total Exercise de prijzen ook verhogen.

9.6 Total Exercise zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief tijdig schriftelijk, inclusief reden, bekend maken.

Art. 10 Betalingsvoorwaarden

10.1 Betaling geschiedt per betaallink vanuit de applicatie “SportBitmanager, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 De eerste betaling geschiedt via iDeal waarna de volgende betalingen per maand via automatische incasso geschieden. De afschrijving vindt plaats rond de 27e van iedere maand voorafgaand aan de nieuwe abonnementsmaand.

Art. 11  Overmacht

11.1 Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en volgens de wet ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Extreme weersomstandigheden, ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainers van Total Exercise vallen hier ook onder.

11.3 Total Exercise B.V. biedt bij ziekte van de trainer een alternatief of anders wordt de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid verlengd.

11.4 Total Exercise B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

11.5 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.6 Is Total Exercise op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie als ware het een losse opdracht.

Art. 12 Geheimhouding / Bescherming Persoonsgegevens

12.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

12.2 De door Opdrachtgever verstrekte gegevens middels het inschrijfformulier, zullen worden opgenomen in de administratie en zullen worden gebruikt voor het vervaardigen van accountgegevens in SportBitmanager en mailings. Opdrachtgever geeft op het inschrijfformulier toestemming tot het verschaffen van de persoonsgegevens aan de externe partij(en) die zorgdraagt voor de ledenadministratie en verwerking van de incasso van de abonnementsgelden (voor zover van toepassing).

12.3 Opdrachtgever geeft op het inschrijfformulier toestemming tot openbaarmaking van zijn/haar naam, foto’s en, indien van toepassing, zijn/haar resultaten, bij deelname aan evenementen en activiteiten die door Total Exercise B.V. worden georganiseerd, verzorgd, aangeraden, of begeleid.

12.4 Opdrachtgever geeft op het inschrijfformulier toestemming tot ontvangst van nieuwsbrieven, toevoeging aan communicatiemiddelen en bekendmakingen omtrent samenwerkingen. Het lid kan zich op ieder gewenst moment uitschrijven van deze publicaties.

12.5 Total Exercise B.V. zal de persoonsgegevens van opdrachtgever nooit zonder toestemming delen met derden waarmee geen Verwerkingsovereenkomst volgens de geldende regelgeving AVG is afgesloten.

12.6 Inzage in de partijen waarmee Total Exercise een Verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten is te allen tijde op te vragen via team@crossfittx.nl

Art. 13 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Total Exercise B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.